Elatusmaksu asumiskustannukset

Näitä viittä kohtaa käytetään vanhemman asumiskustannuksien laskemisessa.

1. Vanhemman asumiskustannukset otetaan huomioon sen suuruisina kuin hän niitä maksaa. Jos vanhemman maksamat kustannukset kui- tenkin ylittävät selvästi paikkakunnalla kohtuullisina pidettävien asu- miskustannusten määrän, asumiskustannuksina otetaan huomioon vain kohtuullisina pidettävät menot. Asumiskustannusten kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan erityisesti huomioon vanhemman kanssa asuvan perheen koko sekä muualla asuvan lapsen tapaamisoikeus. Vanhem- man perheeseen luetaan kuuluvaksi hänen lapsensa sekä hänen avio- tai avopuolisonsa tai muu henkilö, jonka kanssa hän elää parisuhteessa.

2. Asumiskustannuksiin luetaan vuokra, asunto-osakeyhtiössä hoito- ja rahoitusvastike, asumisoikeusasunnosta perittävä käyttövastike sekä asuntolainan korot ja lyhennykset.

3. Asumiskustannuksiin luetaan lisäksi erikseen suoritettavat asumiseen liittyvät välttämättömät menot, kuten vesi-, sähkö-, kaasu-, lämmitys-, sauna- ja jätehuoltomaksut, maan- tai tontinvuokra, kiinteistövero samoin kuin muut kiinteistöstä perittävät maksut sekä tavanomaisen koti- tai kiinteistövakuutuksen vakuutusmaksut.

4. Asumiskustannuksista vähennetään asumistuki, asumislisä tai sotilas- avustuksen asumisavustus. Jos vanhemmalle maksetaan asumiskustannusten kattamiseksi toimeentulotukea, tätä ei kuitenkaan vähennetä.

5. Jos vanhempi elää avioliitossa, avioliitonomaisessa suhteessa tai muussa parisuhteessa, puolisoiden katsotaan vastaavan heidän yhteenlaskettujen asumiskustannustensa nettomäärästä puoliksi.

Leave A Response