Elatusapu elatustuki

Kun vanhemmat eroavat, tulee toisesta vanhemmasta etävanhempi tämän asuessa eri osoitteessa kuin lapsi. Vanhempien erotessa lapsella on oikeus saada elatusapua etävanhemmalta. Vanhemmat sopivat elatusavusta ja sen suuruudesta ja sen lisäksi muun muassa lapsen asumisjärjestelyistä ja tapaamisoikeudesta.

Vanhemmat sopivat elatusavusta sosiaalihuollon vahvistamalla sopimuksella, jonka tekee yleensä lastenvalvoja. Jos vanhemmilla on vaikeuksia päästä yhteisymmärrykseen elatusavun suuruudesta, voidaan päätöstä elatusavun suuruudesta hakea tuomioistuimesta. On myös mahdollista että vanhemmat sopivat elatusavusta keskenään vapaamuotoisesti. Kuitenkin Kelan elatustuen saaminen vaatii tuomioistuimen tai sosiaalihuollon vahvistamaa sopimusta. Tilanteissa joissa elatusapu jää liian pieneksi tai elatusvelvollinen ei pysty sitä maksamaan, Kela voi maksaa elatustukea.

Elatusapu ja elatustuki tarkoittavat samaa asiaa, kuitenkin elatustuen maksaa Kela, kun elatusapu tulee useimmiten suoraan etävanhemmalta. Kummatkin versiot ovat sidonnaisia elinkustannusindeksiin, ja niitä korotetaan indeksikorotuksien mukaisesti. Elatustuki on verotonta tuloa ja vuonna 2013 elatustuki oli 151,85 euroa. Elatustukeen eivät vaikuta muut tuet, kuin lapselle myönnetty sotilasavustus, joka vähennetään elatustuen määrästä.

Elatustukea maksetaan jos elatusapu jää liian pieneksi tai etävanhempi on kykenemätön maksamaan tukea, ja näissä tilanteissa Kelalta on mahdollista saada elatustukea. Elatusapu ja sen määrään vaikuttavat etävanhemman tulot. Laskettaessa elatusavun määrää, tarkastellaan muun muassa etävanhemman palkkatuloja, eläkkeitä ja muuta varallisuutta. Elatusavulla etävanhempi täyttää lakisääteistä elatusvelvollisuuttaan tai osaa siitä. Lapselle suoritettavaksi elatusapua voidaan katsoa suoritettavaksi, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsesta ja hänen elatuksestaan tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhemman luona. Elatusavun määrä ja sen suorittamistapa määritetään vanhempien tekemällä ja lastenvalvojan vahvistamalla sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä.

Elatusmaksun suuruus määräytyy siis sen perusteella millaiset tulot kummallakin lähi- ja etävanhemmalla on. Vanhempien erotessa lapsella on oikeus elatusapuun siltä vanhemmalta, joka on niin kutsuttu etävanhempi. Kelan maksaman elatustuen maksimimäärä on 151,85 euroa. Elatustuki on verotonta tuloa ja tarkistetaan vuosittain indeksillä. Tilanteissa joissa elatusapu jää liian pieneksi tai elatusvelvollinen ei pysty sitä maksamaan, Kela voi maksaa elatustukea.

Leave A Response