Tämän sivun tarkoituksen on tuoda selkeämpää tietoa elatusmaksuista. Toivomme, että sivustolta löytyy kaikki kaipaamasi tieto. Otamme mielellämme ideoita ja ehdotuksia vastaan, jos huomaat tiedoissa puutteita tai koet jonkin olevan hyvä lisä.

Mikä on elatusmaksu

Elatusmaksua eli elatusapua ei kannata sekoittaa elatustukeen. Jos etsit tietoa elatustuesta niin löydät sitä seuraavasta kappaleesta. Tässä kappaleessa käsittelemme tietoa elatusavusta.

elatusmaksu

Elatusmaksu on maksu, mitä toinen lapsen vanhempi maksaa täyttääksen lapsen lakisääteisen elatusvelvollisuuden tai ainakin osan siitä. Sitä maksetaan normaalisti tilanteessa, jossa vanhemmat eroavat ja toinen huoltajista ei ole jatkuvasti lapsen kanssa. Elatumaksu voidaan määrätä maksettavaksi myös niissä tilanteissa, jos huoltaja tai huoltajat eivät muulla tavoin huolehdi lapsensa elatuksesta tai lapsi ei asu pysyvästi vanhempien tai vanhemman luota.

Elatusmaksua maksetaan vaihtelevasti, mutta sillä on Sosiaali – ja terveysministeriön laatima minimimäärä-ohjeistus, jonka mukaan vanhempien tulee joka tapauksessa maksua hoitaa. Siihen kuuluu myös säännölliset tarkistukset ja indeksien mukaiset korotukset. Tämä siis tarkoittaa kuitenkin vain minimimäärää. Avioeroissa usein sovitaan myös jostakin muusta, joten maksu voi olla huomattavasti paljon korkeampi kuin ohjeistus.

Joka tapauksessa elatusavun määrä ja sen suorittamistapa sovitaan vanhempien tekemällä ja lasten valvojan vahvistamalla sopimuksella tai jossain tapauksissa myös tuomioistuimen tuomiolla, jos vanhemmat eivät avioeron yhteydessä pääse sopuun maksuista.

Elatusmaksun perusteena on ajatus vanhempien vastuusta vastata lapsensa elatuksesta kykyjensä mukaan. Se tarkoittaa sitä, että vanhempien kykyä elättää lapsi arvioidaan ottamalla huomioon heidän ikä, työkyky, osallistuminen ansiotöihin sekä käytettävissä olevien varojen (rahan) määrä ja muut lainmukaiset perusteet elatusvastuulle. Pelkästään vanhempia tässä ei tuijoteta vaan siinä myös katsotaan lapsen omaa kykyä ja mahdollisuuksia itse huolehtia omasta elatuksesta sekä lapsen elämäntilanteeseen vaikuttavia tekijöitä, joiden takia vanhemmille ei aiheudu lapsen elatuksesta kustannuksia tai ne ovat parhaimmillaan hyvin vähäisiä.

Elatusmaksua maksetaan joka kuukausi kertamaksuna, aina tulevalle kuukaudelle eli se maksetaan etukäteen. Asiasta voidaan kuitenkin sopia toisin tai tuomioistuin voi määrätä toisenlaisen ratkaisun. Maksun määrä voidaan sopia tai määrä eri määräisiksi eri ajanjaksoille. Normaalisti maksun maksaminen loppuu, kun lapsi täyttää kahdeksantoista eli tulee täysi-ikäiseksi. Tästäkin voidaan sopia tai määrätä muulla tavalla.

Mikäli toinen vanhemmista ei maksa tai ei ole kykenevä maksamaan elatusmaksua, on silloin lapsella oikeus saada Kelan maksamaa elatustukea. Porsaanreikiä etsivien ei kannata innostua, sillä elatustuen määrä peritään maksun laiminlyöneiltä vanhemmilta takaisin. Katsotaan tästä lisää tietoa seuraavaksi lisää.

Lisää tietoa wikipediasta.

Mikä on elatustuki

Elatustuki on tuki, jota voidaan maksaa lapselle Kelasta, jos toinen vanhemmista ei maksa tai pysty maksamaan elatusmaksua eli elatusapua. Sitä voidaan maksaa myös jos vanhempi ei taloudellisen tilanteensa takia pysty maksamaan elatusmaksua täysimääräisenä. Kummasta syystä tahansa, Kela joka tapauksessa perii tuen vanhemmalta takaisin.

Kelaa maksaa elatustuen siis joko täysimääräisenä tai vähennettynä. Täysi elatustuki on 151,85 euroa kuukaudessa vuonna 2013. Koko elatustuki on verotonta tuloa.

Vähennettynä elatustukea maksetaan, jos vanhemman maksama elatusmaksu jää pienemmäksi kuin se on sovittu tai sen pitäisi olla edes lain minimäärän mukaan. Siinä tapauksessa puutteellinen elatuskyky tulee merkitä elatussopimukseen tai siitä tulee antaa tuomio. Silloin on mahdollista saada elatustuesta elatusmaksun puuttuva osuus. Katsotaan tästä esimerkki:

Toinen vanhemmista on määrätty maksamaan elatusapua yhteiselle lapselle 100 euroa kuukaudessa. Tämä summa on pienempi kuin kelan elatustuki. Silloin Kela voi maksaa lapselle tukea 51,85 euroa. Mikäli vanhempi jättää koko maksun maksamatta niin silloin Kela maksaa täyden tukimäärän eli 151,85 euroa kuukaudessa. Tosin Kela perii silloin elusvelvolliselta 100 euroa jokaista tukikuukautta kohden.

Jos vahvistettu elatusapu on Kelan tukea suurempi eikä elatusvelvollinen maksa elatusapua, Kela maksaa täyden elatustuen ja perii elatusvelvolliselta maksamatta jääneen elatusavun. Jos perintä onnistuu, Kela maksaa perinnän jälkeen elatusavun ja tuen erotuksen lasta hoitavalle vanhemmalle.

elatusapu

 

Muiden tukien vaikutus

Kelan maksamaan elatustukeen eivät vaikuta Kelan muut tuet, kuin lapselle myönnetty sotilasavustus. Se vähennetään elatustuen määrästä.

Maksaminen

Elatustukea maksetaan aina kuukauden 10. päivä. Mikäli Kela perii elatusmaksua elatusvelvolliselta niin nämä maksut maksetaan kuukauden 25. päivä. Kela siirtää maksupäiväksi aina edeltävän pankkipäivän, jos kyseinen päivä sattuu olemaan pyhäpäivä tai lauantai.

Käytännössä tuki siis maksetaan aina lapsen vanhemmalle tai henkilölle, kuka lapsesta huolehtii. Jossain tapauksissa myös lapsi voi sen saada itselleen, kun hän on täyttänyt 15 vuotta. Tukea maksetaan siihen asti, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Maksaminen voi loppua aikaisemminkin, mikäli elatusvelvollisuus loppuu tai tuen maksun edellytykset eivät täyty.

Näin haet elatustukea

Elatustukea voi hakea lapsen vanhempi tai muu henkilö, jonka hoidossa lapsi on. Jos lapsi on täyttänyt 15 vuotta ja asuu itsenäisesti, hän voi hakea tukea itse.

Elatustukea voi hakea verkon kautta Kelan sivuilla. Sitä varten tarvitset vain pankkitunnukset. Voit tehdä sen myös lataamalla elatustukihakemuksen, täyttämällä ja tulostamalla sen sekä postittamalla sen mihin tahansa Kelan toimipisteeseen.

Suosittelemme postittamista, koska Kela tarvitsee joka tapauksessa alkuperäisen elatussopimuksen tai tuomioistuiminen päätöksen elatusavusta.

Hakuaika

Elatustukea voi hakea myös takautuvasti. Sen voi tehdä kolmelta edelliseltä kuukaudelta. Jossain tapauksissa on mahdollista saada tuki myös sitä pidemmältä ajalta takautuvasti.

Kela myöntää elatustuen toistaiseksi tai määräajaksi, jos esim. elatussopimus tehty määräajaksi. Jos Kela myöntää elatustuen, se voi periä elatusvelvolliselta kaikki maksamattomat elatusapuerät, jotka eivät ole vanhentuneet.

Elatukseen liittyvää sanastoa

Katsotaan selvennyksen vuoksi muutamia yleisesti käytettäviä sanoja, jotta olisit kärryillä mistä oikein puhumme.

 • Elatusapu = elatussopimuksen tai -päätöksen mukainen rahamäärä, jonka elatusvelvollinen vanhempi maksaa lapsen elatusta varten.
 • Elatustuki = Kelan maksama tuki, jolla turvataan lapsen elatus, jos lapsi ei saa elatusapua elatusvelvolliselta vanhemmalta.
 • Elatusvelvollinen = vanhempi, joka on elatussopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen mukaan velvollinen maksamaan elatusapua.
 • Etävanhempi = elatusvelvollinen, joka ei asu lapsen kanssa.
 • Lähivanhempi = lapsen kanssa asuva vanhempi

Elatusmaksu 2013

Elatusmaksuja tarkistetaan aina vuosittain. Vuonna 2013 maksut nousivat indeksin mukaisesti 2,63 prosenttia. Aikaisemmat korotukset voit tarkistaa täältä. Käydään tässä osiossa tarkemmin läpi kuinka paljon elatusmaksun määrä on ja mistä sitä maksetaan.

Elatusapuohjeessa mukaiset elatusmaksut 2013

Yleisten kustannusten määränä pidetään:

 • lapsen ollessa 0-6-vuotias 291 euroa kuukaudessa;
 • lapsen ollessa 7-12-vuotias 338 euroa kuukaudessa;
 • lapsen ollessa 13-17-vuotias 455 euroa kuukaudessa.

Yleisten elinkustannusten määränä pidetään:

 • yksin asuvan henkilön tai yksinhuoltajan osalta 583 euroa kuukaudessa;
 • ja avioliitossa, avioliiton-omaisessa suhteessa tai muussa parisuhteessa elävän henkilön osalta 490 euroa kuukaudessa.

Jos vanhemman aviopuoliso on hyväksyttävästä syystä kokonaan tai osaksi vanhemman elatuksen varassa, vanhempi saa vähentää aviopuolisonsa yleisiin elinkustannuksiin ja asumiskustannuksiin tarvittavan määrän. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin yleisten elinkustannusten osalta 490 euroa kuukaudessa ja asumiskustannusten osalta määrä lasketaan erikseen. Voit tarkistaa laskutavan täältä.

Jos vanhemman avopuoliso on avopuolisoiden yhteisen lapsen hoidon vuoksi kokonaan tai osaksi vanhemman elatuksen varassa, vanhempi saa vähentää avopuolisonsa elinkustannuksiin tarvittavan määrän, kuitenkin enintään 244 euroa kuukaudessa.

Lapsen tapaamisoikeuden toteuttamisesta aiheutuvat matkakustannukset otetaan huomioon sen vanhemman elatuskyvyn vähennyksenä, joka vastaa niistä. Kustannukset otetaan huomioon halvimman tarkoituksenmukaisen matkustustavan käyttämisestä aiheutuvien kustannusten mukaisesti. Vähennyksen saa kuitenkin tehdä vain siltä osin kuin kustannusten määrä lasta kohden ylittää 117 euroa kuukaudessa. Vähennyksen enimmäismäärä on 117 euroa kuukaudessa lasta kohden.

Luonapitovähennyksen määrä ilmenee seuraavasta taulukosta:

Luonapidon määräkeskimäärin 0-6-vuotias lapsi 7-12-vuotias lapsi 13-17-vuotias lapsi
alle 7 yötä kuukaudessa ei vähennystä ei vähennystä ei vähennystä
7-9 yötä kuukaudessa 30,50 32,50 36,00
10-12 yötä kuukaudessa 41,00 44,00 50,00
13-15 yötä kuukaudessa 53,00 57,00 62,50

Elatusmaksu laskuri

Elatusmaksun määrän laskemiseksi Oikeusministeriö on kehittänyt myös erityisen laskurin. Tällä hetkellä laskuri on valitettavasti kehitetty vain oikeusaputoimistojen käyttöön, mutta sen voi ladata laillisesti kuka tahansa. Käyttö tosin vaatii OpenOffice Calc-ohjelman, mikä voi myös ladata ilmaseksi kuka tahansa. Lataaminen onnistuu täältä.

Laskurin avulla voit selvittää kuinka paljon elatusmaksua sinun tulisi saada tai maksaa.

Voit tutustua Oikeuslaitoksen laatimaan elatusavun laskuriin täältä.

Elatusmaksu verotuksessa

Elatusmaksu voidaan vähentää verotuksessa. Kannattaakin katsoa omasta veroilmoituksesta, että sellainen vähennys on sinulle myönnetty. Vähennys on 1/8 osa maksetuista elatusmaksuista. Määrältään vähennys on kuitenkin enintään 80 euroa jokaista lasta kohden.

Se on kuitenkin sellainen summa, varsinkin jos lapsia on useampia, että veroilmoitus kannattaa tarkastaa huolella. Valituksen verottajalla siitä voi tehdä 5 vuotta taaksepäin.

Elatusmaksu kela

Normaalisti elatusvelvollinen eli lapsen vanhempi, kuka on elatussopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen mukaisesti joutunut maksamaan elatusapua, voi joutua tilanteeseen missä hän ei kykene maksua enää suorittamaan. Tässä tapauksessa lapsen kanssa asuva vanhempi voi hakea elatusmaksua Kelasta. Sitä maksetaan elatustuen muodossa.

Tälläisessa tilanteessa Kela maksaa vanhemmalle tukea ja perii samalla kaikki elatusvelvollisen jättämättä maksaneet elatusmaksut viivästyskorkoineen. Lisäksi Kela ottaa hoitoonsa jatkossa tulevat elatusmaksut eli perii myös ne. Perittäviä elatusapuja kutsutaan elatusapuveloiksi.

Tässä tilanteessa elatusvelvollinen saa Kelasta kirjeen, missä kerrotaan elatusapuvelan määrä sekä siihen liittyvät maksutiedot eräpäivineen ja tilinumeroineen. Elatusvelvollinen jatkaa maksun maksamista suoraan Kelalle niin kauan kuin Kela maksaa tukea lasta hoitavalle vanhemmalle tai suoraan lapselle.

Elatusmaksu laki

Elatusmaksusta määrätään lapsen elatuslaissa. Sen ensimmäisen luvun kaksi ensimmäistä kappaletta sanoo seuraavaa:

1§ Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Se käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset.

2 § Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon heidän ikänsä, työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa.

Vanhempien elatusvastuun laajuutta arvioitaessa otetaan huomioon myös lapsen kyky ja mahdollisuudet itse vastata elatuksestaan sekä seikat, joiden johdosta vanhemmille ei aiheudu lapsen elatuksesta kustannuksia tai ne ovat vähäiset.

Voit tutustua tarkemmin lakiin lapsen elatuksesta täältä.

Lue lisää tietoa

Löydät paljon lisää tietoa artikkeleidemme arkistoista. Arkistoista löytyy jokainen sivustolle kirjoitettu artikkeli ja ne löytyvät aikajärjestyksessä. Tutustu arkistoihin klikkaamalla tästä.

Voit myös seurata sivustolle tulevia kirjoituksia artikkelit- sivun kautta. Seuraamalla Elatusmaksu.net päivityksiä, saat uusimmat ja ajankohtaisimmat tiedot heti kun uusi kirjoitus julkaistaan.

10 Comments

 • Johanna Härkönen

  18.10.2015

  Minulla olisi kaksi kysymystä.
  1). Tällä hetkellä neljä lasta asuu luonani mutta pian kaksi lasta muuttaa isänsä luo. Jos oma elatuskykyni on hieman pienempi kuin exäni, voiko hän joutua maksamaan tasoitusta vaikka molemmilla on yhtä monta lasta? Käytännössä tilanne on hurja, kun yli 600 euroa elatustukea, jonka saan tällä hetkellä suoraan Kelalta, putoaa pois. Elatuskykymme ei olisi tuloillaan muutenkaan 155 euroa per lapsi vaan jotain 50 euron paikkeilla, onko mitään mahdollisuutta saada Kelalta lisäksi elatustukea? Vai onko haettava toimeentulotukea…
  2). Meillä on voimassa elatussopimus, jonka mukaan exäni ei tarvitse maksaa mitään. Tilanne on kuitenkin hänellä muuttunut mutta hän ei ole ilmoittanut uusia tulojaan elatusvalvojalle. Voiko hän voimassaolevan nollasopimuksen turvin jättää ne ilmoittamatta?

 • Marianne tuimala

  1.11.2015

  Hei.

  Olemme eroamassa ja meillä on 9-vuotias lapsi. Meillä tulee olemaan yhteishuoltajuus. Olisin kysellyt kun saan rahaa käteen n.tuhat euroa kuussa ja mieheni neljätonnia kuussa olenko oikeutettu elatustukeen entä muihin tukiin.

  Kiittäen
  Mari

  • Tuki kuuluu lapselle. Jos lapset ovat miehelläsi, hän on täyttänyt osansa. Elatustuki ei ole aikuisen shoppailuraha eikä osa aikuisen toimeentuloa tai omaisuutta. Et siis ole oikeutettu saamaan mitään.

 • Hei kysyisin että olen itse varaton ja ex puolisoni saa elatusturvakeskuksesta täysmääräistä elatusapua.nykyään ex puolisoni jolla lapset asuvat on työssä ja hänen tulonsa ovat huomattavasti noussut.vaikuttaako tämä elatusturvakeskuksesta saamaan maksun määrään?

 • plööp

  19.2.2016

  Hei! kysyisin sellaista, että nainen on hankkiutunut raskaaksi niin, että on valehdellut minulle käyttävänsä e-pillereitä, joita ei ole sitten käyttänyt. ja hän on ihan tietoisesti tehnyt näin juuri hedelmöittymisen toivossa. asun itse toimeentulotuella ja hän asuu vielä vanhempansa luona. olen tehnyt asian hyvin selke’ksi jo suhteen alussa, että en halua lapsia ja hän suostui käyttämään pillereitä. Nyt hänelle on koko kaveripiiri sanonut että tee abortti ja olen itsekkin sen kannalla. onko olemassa näissä lakipykälissä kohtaa, missä minun ei tarvitse maksaa ollenkaan yhtään mitään? ottaen huomioon sen, että minulta on viety tässä oikeus itse päättää että milloin tulen isäksi ja nainen on käyttänyt minua hyväksi tässä asiassa

  • Älä tunnistaudu isäksi. Thatataa. Vapaudut kaikesta. Virhe mennään tekemään siinä vaiheessa kun joku hullu suostuu myöntämään siittäneensä lapsen. Älkää miehet vaan tehkö niin! Lähtekää karkuun ja nopeasti.

 • nuorukainen

  2.4.2016

  Olen 14-vuotias tyttö jonka vanhemmat erosivat n. vuosi sitten. Isäni kanssa ei asiat lähteneet hyvin rullaamaan eron jälkeen jolloin äiti päätti muutta takas kotikunnalleen (Ouluun) etelä-suomesta. Minä tietenkin muutin äitini kanssa ja isä on pysyvästi etelässä. Isä ja äiti ovat nyt pikku hiljaa alkaneet ravata lastenvalvojalla vuorotellen ja molemmille kerrotaan ihan eri asioita. Äitille sanottiin että isä jolla on hyvät tulot yleensä vaikka onkin juuri nyt työtön muutaman kuukauden joutuisi maksamaan n. 250€ ja isälle sanottiin että sen vuoksi että hän on työtön hänen ei tarvitse maksaa latiakaan enempää kun 66€. Molemmat ovat sitä mieltä että 66€ on liian vähän. Olen itsekin samaa mieltä koska isä on jo n. 15-vuotta maksanut 250€/kk minun velipuoleni elatuksesta niin miksi minä silloin olisin vain 66€ arvoinen?!
  Kumpikaan ei suostu aloittamaan keskustelua toisen kanssa asiasta ilman lastenvalvojaa ja en ole tarkkaa syytä saanut mutta kysymykseni kuuluu: paljonko isäni pitäisi maksaa? En käy siellä juurikaan mutta yksinhuoltajuutta epäilen että isä ei äidille halua antaa. Haluaisin tietää summan niin ehkä saisin heidät keskustelaam ja saisin jotakin tapahtumaan. Toinen kysymys on semmoinen että sillon harvoin kun isällä käyn, kenen kuuluisi maksaa matkat? Isä sanoo että äidin koska äiti ”vei minut pois” ja äiti sanoo että isän jos isä haluaa minua kerta nähdä…

 • Ahto Silm

  1.6.2016

  Hei!
  Minulla on Suomessa 2 lasta ja niiden äidillä yksinhuoltajuus. Nyt Kela perii minulta maksetuista elatusavuista ja juokseva elatistä, Miten mun tulot vaikutta elatusmaksun maksamisen jos nee on noin 700 euroa käteen. Itse asun Virossa maksan siita 700 eurosta vielä yhden lapsen elatusmaksua ja nykyisen perheseen kuulu vielä 2 alle 18 vuotiasta ottotytärtä ja mun nykyisen aviovaimon kanssa yhteinen vaja 3 vuotias lapsi.

 • Hei,

  Kuka on tämän elatusmaksun määräytymisen sopinut. Varmaankin nais puoliset immeiset.
  Eihän tässä ole mitään tolkkua…

 • Avioerossa minut todettiin varattomaksi enkä pysty maksamaan elatusmaksua.
  Vaimoni on lähivanhempi ja saa Kelalta elatustukea (elatusmaksua) lapsista.
  Kun (toivottavasti) saan joskus töitä, niin periikö Kela minulta nämä elatustuet takaisin?
  Olen joka tapauksessa pieni palkkainen.

  RH

Leave A Response